! UWAGA !
-

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

I. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity:Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm./
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobui trybu dokonywania podziałów nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663/

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy – pok. nr 8 (I piętro) –od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu.

Sprawy merytorycznie załatwia:
Zespół Inwestycji i Rozwoju
I piętro, pok. 12
Telefon kontaktowy: 29 751-70-39

e-mail: a.michalska@jednorozec.pl;

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o podział nieruchomości (art. 93 i 94 u.g.n.)
Wniosek o podział nieruchomości (art. 95 u.g.n.)

Załączniki do ww. wniosków:

Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, notarialna umowa nabycia nieruchomości, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku).
Wypis z rejestru gruntów.
Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 u.g.n.
Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obowiązująca w dniu składania wniosku.
Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości est inne niż w księdze wieczystej.

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości

Mapa z projektem podziału sporządzona przez uprawnionego geodetę i zarejestrowana do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

 

IV. OPŁATA

Nie podlega opłacie skarbowej art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm./

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Podział nieruchomości jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu mają dostęp do drogi publicznej.

Rodzaj składanego wniosku i dołączanych wraz z nim dokumentów zależy od trybu dokonywania podziału. Podziały na podstawie art. 93 i 94 dokonywane są zgodnie z ustaleniami planu miejscowego lub decyzją o warunkach zabudowy obowiązującą w dniu złożenia wniosku,
w wypadku braku planu miejscowego z przepisami odrębnymi.
Podziały nieruchomości na podstawie art. 95 dokonywane są niezależnie od ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy w następujących przypadkach:

- zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
- wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
- wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;
- realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z odrębnych ustaw;
- realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;
- wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu drogi publicznej;
- wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
- wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;
- wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych;
- wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.

Postępowanie o podział nieruchomości odbywa się dwuetapowo (za wyjątkiem podziałów dokonywanych w trybie art. 95 u.g.n.). Po złożeniu kompletnego wniosku i wydaniu postanowienia wyrażającego opinię o zgodności proponowanego podziału wnioskodawca zleca uprawnionemu geodecie wykonanie mapy podziału. Po przyjęciu mapy podziału do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z protokołem przyjęcia granic, wykazem zmian gruntowych, wykazem synchronizacyjnym i dostarczeniu do tutejszego urzędu organ wydaje decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości.

 

Po upływie 14 dni od dnia odebrania decyzji, Wnioskodawca przychodzi do Urzędu Gminy
po uprawomocnienie decyzji. Dwa egzemplarze prawomocnej decyzji odsyłane są przez Urząd Gminy do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu do Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami celem wprowadzenia zmian.

 

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

Na postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Jednorożec, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Jednorożec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.