! UWAGA !
-

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego

 
Informacja ogólna
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 674.00 zł. lub kwoty 764.00 zł. w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia:

 • 18 roku życia
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
 • 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępcze
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 Wysokość zasiłku rodzinnego:

 • 95.00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
 • 124.00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 135.00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 Do zasiłku przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka
  • w kwocie 1000.00 zł jednorazowo
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • w kwocie 400.00 zł miesięcznie
 • samotnego wychowywania dziecka
  • w kwocie  193.00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386.00 zł na wszystkie dzieci
  • w kwocie 273.00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • w kwocie 95.00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • w kwocie 90.00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
  • w kwocie 110.00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
 • rozpoczęcia roku szkolnego
  • w kwocie 100.00 zł jednorazowo na dziecko
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  • w kwocie 113.00 zł na dziecko w roku szkolnym
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( na pokrycie wydatków, na pokrycie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)
  • w kwocie  69.00 zł na dziecko w roku szkolnym.
 

Wymagane dokumenty

I.Do wniosku  o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio: 
 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia(do wglądu),
 • kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt – oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w przypadku gdy dziecko - ukończyło 18 rok życia,
 • w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  • formie opłacanego podatku,
  • wysokości przychodu,
  • stawce podatku,
  • wysokości opłaconego podatku
   – w roku kalendarzowym 2017
 • oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych za rok 2017
 • ­w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z urzędu miasta/Gminy lub kopię nakazu płatniczego za rok 2017
 • kopię/odpis prawomocnego wyroku sądu orzekający rozwód lub separację – oryginał do wgladu
 • ­kopia/odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego alimenty – oryginał do wglądu
 • kopię/odpis prawomocnego orzeczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka – oryginał do wgladu
 • kopię/odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka – oryginał do wglądu
 • zaświadczenia od komornika o wysokości wyegzekwowanej kwoty alimentów w roku 2017
 • kopię przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów w roku 2017, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby  spoza rodziny wraz z wyrokiem sądu w sprawie – oryginały do wglądu
 • w przypadku stałego zameldowania poza terenem Legionowo, należy przedłożyć dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenia zamieszkania w Legionowie (np. umowa najmu, użyczenia, lub oświadczenie)
Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:
 • świadectwo pracy + Pit 11 za 2017r. (w przypadku utraty dochodu – ksero)
 • umowa zlecenie + Pit 11 za 2017r. (w przypadku utraty dochodu – ksero)
 • zaświadczenie o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie (w przypadku podjęcia zatrudnienia)
   
Dodatki do zasiłku rodzinnego:
 
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu
Dodatek z tytułu samotnego dziecka:
(gdy rodzic dziecka nie żyje lub ojciec nie uznał dziecka lub powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone)
 • kopię zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka nieznany – oryginał do wgladu
 • kopia skróconego aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowujacej dziecko- oryginał do wglądu
 • kopię/odpis orzeczenia sądu w sprawie o oddalenie powództwa o alimenty – oryginał do wgladu
 • kopię/odpis orzeczenia sądu zobowiązujące jednego z rodzców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka – oryginał do wglądu
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie dziecka:
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawnosci,
 • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – dojazdy dziecka (szkoła ponadpodstawa):
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające okres udzielenia urlopu wychowawczego oraz informacja o okresie zatrudnienia (wymagany co najmniej 6-cio miesięczny przed nabyciem prawa do urlopu wychowawczego)
   
Wnioski o świadczenia rodzinne składa się według miejsca zamieszkania!

 

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.