! UWAGA !
Apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Jednorożcu oraz załatwianie możliwie spraw zdalnie – telefonicznie lub za pomocą Internetu (np. dokonywanie wpłat za podatek, odpady poprzez bankowość internetową)

2017

 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Jednorożec
 
 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 
Możliwość przetwarzania ww. rodzajów odpadów warunkują szczegółowe przepisy prawa (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, WPGO dla Mazowsza) oraz faktyczna dostępność informacji w danym regionie. Zmieszane odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Jednorożec przekazywane są do RIPOK-u wskazanego w WPGO dla Mazowsza (instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, której właścicielem jest firmaNOVAGO Sp. z o.o.). Odpady zielone powstające na terenie Gminy są zagospodarowane przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby za pośrednictwem procesu kompostowania. Natomiast pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych firmy zagospodarowują zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami i pozostałościami uregulowanymi prawnymi w tym zakresie.
 
 1.  Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
 
 • koszty utrzymania i bieżącej eksploatacji sprzętu wykonywanego na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi, koszty zagospodarowania odpadów komunalnych oraz koszty zakupu worków foliowych : 402 590,33 zł
 • koszt obsługi pracowniczej systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
  68 907,49 zł
 • koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: 3 105,39 zł
 • Σ = 474 603,21 zł
 
 1. Liczba mieszkańców:
 2.  

 
 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ww. ustawy.
 
 1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
 
Kod odpadu RODZAJ ODPADÓW  (KOD ODPADÓW) ILOŚĆ [Mg]
(20 03 01) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 687,84
(15 01 02) Tworzywa sztuczne 22,31
(15 01 07) Opakowania ze szkła 32,24
( 5 01 04) Opakowania z metali BRAK
(20 01 40) Metale 0,1
(20 02 03) Odpady ulegające biodegradacji 0,75
(15 01 01) Opakowania z papieru i tektury BRAK
(20 01 01) Papier i tektura 8,82
(20 03 07) Meble i inne odpady wielogabarytowe BRAK
(16 01 03) Zużyte opony 4,5
  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:  
(20 01 23*) Urządzenia zawierające freony 1,723
(20 01 36) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 1,981
(20 01 35*) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 3,499
(17 01 01) Odpady budowlane i rozbiórkowe 185,0
Σ 948,76
       
 
 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetworzenia odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 
 1. Osiągnięte przez Gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – 0,00% przy dopuszczalnym poziomie - 45,0%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 26,0% przy minimalnym poziomie – 20,0%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych i odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych – nie wyliczono.
Krzysztof Stancel /-/
Wójt Gminy Jednorożec
 
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2018
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.