! UWAGA !
Apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Jednorożcu oraz załatwianie możliwie spraw zdalnie – telefonicznie lub za pomocą Internetu (np. dokonywanie wpłat za podatek, odpady poprzez bankowość internetową)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce do którego właściciele nieruchomości z terenu gminy Jednorożec, objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi, mogą przekazać każdą ilość odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny „u źródła”, według następujących rodzajów:
 
1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
2) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
3) opakowania wielomateriałowe,
4) szkło oraz opakowania ze szkła,
5) przeterminowane leki i chemikalia,
6) zużyte baterie i akumulatory,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) zużyte opony,
10) odpady zielone,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
 
Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadów komunalnych innych niż określone powyżej.
 
Transport odpadów do PSZOK-u właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 
PSZOK znajduje się w Jednorożcu przy ul. Zielonej 30 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00

 

 
Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy w Jednorożcu z/s przy ul. Odrodzenia 14:
 
1) osobiście,
2) pisemnie,
3) e-mailowo na adres: gmina@jednorozec.pl,
 
z podaniem danych kontaktowych, opisu i daty niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) oraz ewentualnych dowodów (np. zdjęć, oświadczeń innych świadków), w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia zaistnienia zdarzenia.