Przejdź do treści
! UWAGA !
-
Jesteś tutaj

Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
2022-07-15
Jednorożec, 14.07.2022 r.
ZUK.6232.11.2022
 
Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
Urząd Gminy w Jednorożcu przypomina właścicielom nieruchomości, posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach jakie na nich spoczywają wynikających z art.5 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona - wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
Urząd Gminy w Jednorożcu przypomina, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są - w razie kontroli - do udokumentowania, że korzystają z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie kontrolującym podpisanej umowy z takim przedsiębiorcą oraz  dowodów opłat za te usługi.
Na   podstawie   art.   6   ust.   5a   ustawy   z   dnia   13   września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Zarządzenia nr 76/2022 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 08.07.2022 r., w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jednorożec, pracownicy Urzędu Gminy w Jednorożcu będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jednorożec oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych muszą to zrobić niezwłocznie.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

 

Czytano: 304 razy
wyszukiwarka
szukaj